Likvidácia sro je dozaista ojedinelým procesom a musí spĺňať radu formálnych náležitostí

Likvidácia sro nie je príliš častou aktivitou v podnikateľských životoch, no z času na čas je potrebné zabezpečiť aj tento proces. Vďaka ojedinelosti s akou sa likvidacia sro vyskytuje v podnikateľských aktivitách nie je možné počas životného cyklu firmy nadobudnúť až tak bohaté skúsenosti, ktoré by sme mohli uplatniť. Zvážte teda alternatívu, pri ktorej vám s likvidáciou sro môže pomôcť profesionálna firma pôsobiaca v týchto vodách a vďaka bohatým skúsenostiam a znalostiam z príslušnej legislatívy a predpisov vám dokáže zabezpečiť všetko potrebné na kvalitatívne veľmi vysokej úrovni. V rámci likvidácie sro teda určite nebudete riešiť len formálne nahlásenie tejto skutočnosti príslušným orgánom a obchodným partnerom a potrebných úkonov je ďaleko viac. 

Likvidácia sro je komplexným procesom a má logický a jednoznačný postup 

Likvidacia sro a as
Metódy likvidácie sro

Jedným z prvých krokov pri likvidácii sro je teda vstup podnikateľského subjektu do procesu likvidácie. Dátum likvidácie sro sa teda rovná dátumu zrušenia sro a podľa Obchodného zákonníka je ním dátum prijatia takéhoto rozhodnutia vo vnútri spoločnosti, pričom táto téma býva prejednávaná v rámci valného zhromaždenia spoločnosti. Výsledkom valného zhromaždenia je zápisnica, ktorá o.i. obsahuje aj vymenovanie osoby likvidátora a tá je zodpovedná za formálne plnenie jednotlivých krokov. Samotná likvidácia sro by sa dala označiť za ďalšiu fázu takéhoto procesu a informácia musí byť určite zapísaná aj v Obchodnom registri a dodatok “v likvidácii” je doplnený aj za názov obchodného mena. S touto informáciou vedia ďalej pracovať najmä externé subjekty a samotná spoločnosť nachádzajúca sa v likvidácii môže vykonávať iba také aktivity, ktoré vedú jedine k dokončeniu likvidácie. Následne je táto informácia doplnená aj do Obchodného vestníka, ktorého podstatou je prihlásenie veriteľov kvôli nárokovaniu si svojich pohľadávok, resp. iných vzniknutých práv. Obchodný zákonník upravuje aj minimálnu prípustnú lehotu na uplatňovanie si takýchto nárokov a tá musí byť dlhšia ako 3 mesiace. Ako poslednú fázu uvádzame vymazanie sro z Obchodného registra a tá rovnako tak obsahuje množstvo dôležitých úkonov, ktorými je najmä zostavenie účtovnej závierky, finálnej správy o procese likvidácie, navrhnutie rozdelenia likvidačného zostatku či výmazu z Obchodného registra. Pre viac informácií kliknite na webovú stránku https://www.vymazsro.sk/.