GDPR sa dotklo každého

Firma, ktorá spracováva osobné údaje, či už zamestnancov, dodávateľov, odberateľov alebo samotných zákazníkov, je potrebná riadiť sa nariadením GDPR. GDPR znamená General Data Protection Regulation a nadobudlo platnosť 25. mája 2018. S nariadením prišlo aj mnoho zmien, ktoré sa týkajú pri ochrane osobných údajov. Každý je povinný byť v súlade s GDPR firmy, v opačnom prípade mu hrozia likvidačné sankcie. GDPR sa dotklo všetkých oblastí vrátane podnikania.

GDPR sa týka každej firmy

Čo znamená GDPR firmy?
Definícia GDPR pre firmy

Na to aby museli dodržiavať pravidlá podľa GDPR:

          stačí aby firma mala zamestnancov, aj vtedy ak mzdy robí firma externe

    adresár obchodných partnerov a vystavovanie ponúk s kontaktom na osoby, ktoré sú identifikovateľné podľa e-mailovej adresy- aj to je spracovávanie osobných údajov

          sledovanie služobných jázd pomocou GPS, kamerový systém v prevádzke firmy – aj to je spracovávanie údajov

Dnes si mnoho majiteľov a manažérov firiem myslí, že ochrana osobných sa ich netýka, a myslia si, že oni osobné údaje vôbec nespracovávajú. Obraňujú sa tým, že majú evidenciu zákazníkov (predovšetkým firmy) a mzdy im spracováva externá spoločnosť, ani netušia, že sú na omyle. Ich neznalosť pramení z doterajšej praxe. Podľa zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov bolo potrebné takýto systém oznámiť Úradu na ochranu osobných údajov a nahlásiť zodpovednú osobu, ktorá musela absolvovať príslušné skúšky. Väčšina firiem nemá túto vedomosť, a preto v tom pokračujú ďalej.

Sú osobné údaje aj kontakty zákazníkov ?

Za osobný údaj môžeme považovať napríklad aj e-mailovú adresu, pokiaľ sa z nej dá identifikovať konkrétna fyzická osoba, čo v súčasnosti nie je problém. Spracovávanie údajov je aj to, ak si v adresári evidujete kontaktné údaje zákazníkov z radov firiem. Častým argumentom, ktorý neobstojí  je, že mzdy zamestnancov spracováva externá firma, aj napriek tomu, že osobné údaje ako firma nespracovávate. Každá firma má evidenciu pracovných zmlúv, dochádzky zamestnancov a pod. Aj toto patrí medzi spracovávanie osobných údajov podľa GDPR, ktoré musí každá firma vedieť preukázať a musí ich mať zdokumentované aby bolo preukázateľné to, že ich spracováva v súlade so zákonom.

Firma s externou mzdovou účtovníčkou –povinnosti navyše

Je dôležité dohodnúť si s ňou zmluvne, aké pravidlá pri ochrane osobných údajov musí dodržať. Podľa akých pokynov ich bude spracovávať a akú súčinnosť poskytuje v prípade potreby.

Určite nečakajte na kontrolu z Úradu na ochranu osobných údajov!

Pokiaľ si nie ste istá, aké povinnosti vašej firme z nariadenia GDPR ohľadom ochrany osobných údajov vyplývajú, nečakajte a určite si zistite čo najviac informácií a predovšetkým si nechajte poradiť od kompetentných.