Elektromotor, čo to vlastne je?

Je to stroj, ktorý mení elektrickú energiu na mechanickú prácu, väčšinou sa jedná o točivý stroj. Funguje na princípe využitia silových účinkov magnetického poľa. Jednoducho povedané, dochádza k využitiu vzájomného priťahovania a odpudzovania elektromagnetov alebo priťahovania elektromagnetov a železa. Pomocou veľkosti elektrického prúdu, ktorý do nej vteká môžeme riadiť polaritu a silu elektromagnetu. Existujú tri spôsoby režimov, alebo spôsobov fungovania elektro motorov, motorický, generátorický a režim brzdy. Elektro motor je v dnešnej dobe navyše veľmi obľúbený.

Čo obsahuje elektro motor ?

Elektro motor možno rozdeliť do viacerých skupín
Rozdelenie elektro motorov

Skladá sa z elektrického obvodu (cievky s izoláciami), magnetického obvodu (elektricky izolované tranformátorové plechy) a dve točivé časti (stator a rotor). Stator je vonkajšia, pevná a nepohyblivá časť stroja, ktorá obsahuje cievky s magnetickým obvodom. Rotor je otáčavá, pohyblivá časť s magnetickým obvodom.  Rotor je umiestnený tak, aby magnetické pole vytvárané vo vodičoch rotora a magnetické pole statora vyvíjali točiaci moment, čo spôsobuje rotáciu rotora, motor sa otáča a tým vykonáva mechanickú prácu.

Rozdelenie elektro motorov

Elektromotor na jednosmerný prúd

Je to motor s permanentným magnetom, ktorý je najjednoduchší na jednosmerný prúd. Stator je tvorený permanentným magnetom, rotor tvorí elektromagnet s pólami. Elektrický prúd je privádzaný do cievok cez kumulátor, čo je vlastne rotačný prepínač. Úlohou je meniť polaritu elektrického prúdu.

Sériový elektromotor

Pokiaľ je vinutie statora spojené s vinutím rotora do série, vtedy hovoríme o sériovom elektro motore. Tento typ elektro motoru má točivý moment nepriamo úmerný otáčkam, čo znamená, že stojaci elektromotor má veľký točivý moment. Využíva sa predovšetkým v dopravných strojoch a pri elektrickom pohone dopravných prostriedkov ako napríklad vlak, metro, trolejbus a električka)

Derivačný elektro motor

V tomto prípade má elektromagnet statora napájaný paralelne s vinutím rotora. Otáčky sú menej závislé na záťaži elektro motora. Rýchlosť jednosmerného motora je priamo úmerná veľkosti napájacieho napätia, rýchlosť motora je možné regulovať zmenou vstupného napätia.

Krokový elektro motor

Je to špeciálny druh viacpólového synchrónneho motora, ktorý sa využíva tam, kde je potrebné riadiť nie len otáčky, ale aj polohu rotora. Využívajú sa v presnej mechanike, regulačnej technike a robotike. Prúd prechádza cievkou statora, vytvorí magnetické pole, ktoré pritiahne opačný pól magnetu rotora.

Asynchrónny elektro motor

Má inú konštrukciu v porovnaní so synchrónnym. Rotor sa v tomto prípade skladá zo sady vodivých tyčí, ktoré sú usporiadané do valcovej klietky. Na svojich koncoch sú tyče vodivo spojené a rotor sa potom nazýva kotva na krátko. V praxi je tento druh elektro motora najbežnejší, využíva sa v mnohých oblastiach priemyslu, dopravy, v domácnostiach. Výkon elektro motora sa pohybuje v stovkách wattoch až kilowattov.

Lineárny elektro motor

Jedná sa o mnohopólový elektro motor, kde stator je roztiahnutý do dĺžky. Motor sa netočí, pretože samotný pohyb sa vykonáva v rovine. Plusom tohto elektro motora je to, že nemá zberač prúdu. Využitie má v doprave pre pohon vlakov na magnetickom vankúši.